Disclaimer

Als je mijn website bezoekt, verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Die wil ik ook geven. Maar niemand is perfect: er kunnen onjuistheden en onvolledigheden in sluipen. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de informatie op mijn website.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • ff communiceren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
 • ff communiceren is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar ik op deze website verwijs. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website.
 • ff communiceren is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Privacy verklaring

Over ff communiceren

ff communiceren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je denkt dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met me op via annemieke@ffcommuniceren.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Ik verwerk je persoonsgegevens

 • om je te kunnen e-mailen of bellen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • voor het afhandelen van je betaling
 • om offertes en facturen te kunnen toesturen

Geautomatiseerde besluitvorming

ff communiceren neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

ff communiceren gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verkregen via een contactformulier dat je invult via de website en dat per e-mail bij mij binnenkomt.
 • Voor offertes, facturen en boekhouding gebruik ik Excel, Word en Basecone en Unit 4 Multivers. In offertes en facturen gebruik ik je naam en adresgegevens.

Bewaren en delen van persoonsgegevens

ff communiceren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

ff communiceren verstrekt geen informatie aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ff communiceren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ff communiceren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annemieke@ffcommuniceren.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ff communiceren wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

ff communiceren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annemieke@ffcommuniceren.nl